Nieuwsbrief

Inschrijven voor nieuwsbrief:


AdvertentiesZoek een makelaarAlgemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden 1001Makelaars.nl

Artikel 1: Definities
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten van 1001Makelaars.nl wordt gesloten.
1.2 Producten en diensten van 1001Makelaars.nl: de door 1001Makelaars.nl te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee informatie uitgewisseld kan worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van ruimte op de site 1001Makelaars.nl, de promotie van een bedrijf en web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van 1001Makelaars.nl.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met 1001Makelaars.nl.
2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor 1001Makelaars.nl niet bindend en niet van toepassing.

 

Artikel 3: Aanvang van de overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het aanvraag- of contractformulier is ingevuld met AKKOORD met deze voorwaarden (op het web), ontvangen en geaccepteerd door 1001Makelaars.nl.
3.2 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

Artikel: 4 Duur en beëindiging
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden.
4.2 De overeenkomst kan door opdrachtgever worden opgezegd. Dit dient schriftelijk en minimaal 1 maand voor de beëindigingsdatum gedaan te zijn.
4.3 1001Makelaars.nl kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens 1001makelaars.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
4.4 1001Makelaars.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
4.5 Een verlopen overeenkomst wordt automatisch met een zelfde termijn verlengd, met in achtneming van de minimum termijn, indien niet aan punt 4.2 is voldaan.

 

Artikel 5: Levering en leveringstijd
5.1 Plaatsing van de bedrijfsgegevens op de 1001Makelaars.nl site geschiedt zo spoedig mogelijk na elektronisch opdracht en aanlevering van gegevens en logo, of op een later af te spreken tijdstip.
5.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van 1001Makelaars.nl zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
5.3 Bij aanvraag en registratie van bedrijfsgegevens en logo dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van twee dagen.

 

Artikel 6: Overmacht
6.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
6.2 1001Makelaars.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

Artikel 7: Prijzen
7.1 Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.
7.2 1001Makelaars.nl heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden
8.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van diensten van 1001Makelaars.nl.
8.2 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW.
8.3 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt 1001Makelaars.nl het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.
8.4 1001Makelaars.nl stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
8.5 Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
8.6 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan 1001Makelaars.nl kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal 1001Makelaars.nl een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
8.7 Betaling van de verschuldigde kosten dient binnen 14 dagen te geschieden.
8.8 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet is betaald aan 1001Makelaars.nl.
8.9 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden ontvangen, brengt 1001Makelaars.nl een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken te respecteren en vrijwaart 1001Makelaars.nl van enige aanspraak.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1 Het door 1001Makelaars.nl vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van 1001Makelaars.nl.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 1001Makelaars.nl is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar 1001Makelaars.nl weinig of geen invloed op kan uitoefenen. 1001Makelaars.nl kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met 1001Makelaars.nl of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met 1001Makelaars.nl.
11.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is 1001Makelaars.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van 1001Makelaars.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart 1001Makelaars.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van 1001Makelaars.nl.
11.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. 1001Makelaars.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
11.5 1001Makelaars.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde materiaal.
11.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die 1001Makelaars.nl mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
11.7 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan 1001Makelaars.nl. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die 1001Makelaars.nl als gevolg daarvan lijdt.

 

Artikel 12: Overdracht van rechten en verplichtingen
12.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 13: Buitengebruikstelling
13.1 1001Makelaars.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens 1001Makelaars.nl niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. 1001Makelaars.nl zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van 1001Makelaars.nl kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
13.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door 1001Makelaars.nl gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 15 euro excl. BTW.

 

Artikel 14: Wijziging van de voorwaarden
14.1 1001Makelaars.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
14.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 15: Geschillenregeling en toepasselijk recht
15.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 1001Makelaars.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
15.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing